Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Psalmi 119:130: Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate.

Plan de citire - saptamanal

Biblia - Plan citire concomitent

Plan de citire
Versiunea bibliei
Ziua 172 Ziua 173Ziua 174

Psalmi capitolul 91

1
Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui atotputernic,
2
zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!”
3
Da, El te scapă de laţul vânătorului, de ciumă şi de pustiirile ei.
4
El te va acoperi cu penele Lui şi te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui!
5
Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua,
6
nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare.
7
O mie să cadă alături de tine, şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia.
8
Doar vei privi cu ochii şi vei vedea răsplătirea celor răi.
9
Pentru că zici: „Domnul este locul meu de adăpost!” şi faci din Cel Preaînalt turnul tău de scăpare,
10
de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău.
11
Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale;
12
şi ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.
13
Vei păşi peste lei şi peste năpârci şi vei călca peste pui de lei şi peste şerpi. –
14
„Fiindcă Mă iubeşte – zice Domnul – de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu.
15
Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi.
16
Îl voi sătura cu viaţă lungă şi-i voi arăta mântuirea Mea.”

Psalmi capitolul 92

1
(Un psalm. O cântare pentru ziua Sabatului.) Frumos este să lăudăm pe Domnul şi să mărim Numele Tău, Preaînalte,
2
să vestim dimineaţa bunătatea Ta, şi noaptea, credincioşia Ta,
3
cu instrumentul cu zece corzi şi cu lăuta, în sunetele harpei.
4
Căci Tu mă înveseleşti cu lucrările Tale, Doamne, şi eu cânt de veselie, când văd lucrarea mâinilor Tale.
5
Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, şi cât de adânci sunt gândurile Tale!
6
Omul prost nu cunoaşte lucrul acesta, şi cel nebun nu ia seama la el.
7
Dacă cei răi înverzesc ca iarba şi dacă toţi cei ce fac răul înfloresc, este numai ca să fie nimiciţi pe vecie.
8
Dar Tu, Doamne, eşti înălţat în veci de veci!
9
Căci iată, Doamne, vrăjmaşii Tăi, iată vrăjmaşii Tăi pier: toţi cei ce fac răul sunt risipiţi.
10
Dar mie, Tu-mi dai puterea bivolului şi m-ai stropit cu untdelemn proaspăt.
11
Ochiul meu îşi vede împlinită dorinţa faţă de vrăjmaşii mei, şi urechea mea aude împlinirea dorinţei mele faţă de potrivnicii mei cei răi.
12
Cel fără prihană înverzeşte ca finicul şi creşte ca cedrul din Liban.
13
Cei sădiţi în Casa Domnului, înverzesc în curţile Dumnezeului nostru.
14
Ei aduc roade şi la bătrâneţe, sunt plini de suc şi verzi,
15
ca să arate că Domnul este drept, El, Stânca mea, în care nu este nelegiuire.

Psalmi capitolul 93

1
Domnul împărăţeşte îmbrăcat cu măreţie; Domnul este îmbrăcat şi încins cu putere: de aceea lumea este tare şi nu se clatină.
2
Scaunul Tău de domnie este aşezat din vremuri străvechi; Tu eşti din veşnicie!
3
Râurile vuiesc, Doamne, râurile vuiesc tare, râurile se umflă cu putere.
4
Dar mai puternic decât vuietul apelor mari şi mai puternic decât vuietul valurilor năprasnice ale mării este Domnul în locurile cereşti.
5
Mărturiile Tale sunt cu totul adevărate; sfinţenia este podoaba Casei Tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ţine vremurile.

Psalmi capitolul 94

1
Doamne Dumnezeul răzbunărilor, Tu, Dumnezeul răzbunărilor, arată-Te!
2
Scoală-Te, Judecătorul pământului, şi răsplăteşte celor mândri după faptele lor!
3
Până când vor birui cei răi, Doamne, până când vor birui cei răi?
4
Ei ţin cuvântări puternice, vorbesc cu trufie, şi toţi cei ce fac răul se fălesc.
5
Ei zdrobesc pe poporul Tău, Doamne, şi asupresc moştenirea Ta.
6
Înjunghie pe văduvă şi pe străin, ucid pe orfani
7
şi zic: „Nu vede Domnul, şi Dumnezeul lui Iacov nu ia aminte!”
8
Totuşi învăţaţi-vă minte, oameni fără minte! Când vă veţi înţelepţi, nebunilor?
9
Cel ce a sădit urechea s-ar putea să n-audă? Cel ce a întocmit ochiul s-ar putea să nu vadă?
10
Cel ce pedepseşte neamurile s-ar putea să nu pedepsească, El, care a dat omului pricepere?
11
Domnul cunoaşte gândurile omului: ştie că sunt deşarte.
12
Ferice de omul pe care-l pedepseşti Tu, Doamne, şi pe care-l înveţi din legea Ta,
13
ca să-l linişteşti în zilele nenorocirii, până se va săpa groapa celui rău!
14
Căci Domnul nu lasă pe poporul Său şi nu-Şi părăseşte moştenirea.
15
Ci se va face odată judecată după dreptate, şi toţi cei cu inima curată o vor găsi bună.
16
Cine mă va ajuta împotriva celor răi? Cine mă va sprijini împotriva celor ce fac răul?
17
De n-ar fi Domnul ajutorul meu, cât de curând ar fi sufletul meu în tăcerea morţii!
18
Ori de câte ori zic: „Mi se clatină piciorul!”, bunătatea Ta, Doamne, mă sprijină totdeauna.
19
Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângâierile Tale îmi înviorează sufletul.
20
Te vor pune cei răi să şezi pe scaunul lor de domnie, ei care pregătesc nenorocirea la adăpostul Legii?
21
Ei se strâng împotriva vieţii celui neprihănit şi osândesc sânge nevinovat.
22
Dar Domnul este turnul meu de scăpare, Dumnezeul meu este stânca mea de adăpost.
23
El va face să cadă asupra lor nelegiuirea, El îi va nimici prin răutatea lor; Domnul Dumnezeul nostru îi va nimici.

Psalmi capitolul 95

1
Veniţi să cântăm cu veselie Domnului şi să strigăm de bucurie către Stânca mântuirii noastre.
2
Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui!
3
Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare mai presus de toţi dumnezeii.
4
El ţine în mână adâncimile pământului, şi vârfurile munţilor sunt ale Lui.
5
A Lui este marea, El a făcut-o, şi mâinile Lui au întocmit uscatul:
6
veniţi să ne închinăm şi să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru!
7
Căci El este Dumnezeul nostru, şi noi suntem poporul păşunii Lui, turma pe care o povăţuieşte mâna Lui… O! de aţi asculta azi glasul Lui! –
8
„Nu vă împietriţi inima ca la Meriba, ca în ziua de la Masa, în pustiu,
9
unde părinţii voştri M-au ispitit şi M-au încercat, măcar că văzuseră lucrările Mele.
10
Patruzeci de ani M-am scârbit de neamul acesta şi am zis: „Este un popor cu inima rătăcită; ei nu cunosc căile Mele.”
11
De aceea am jurat în mânia Mea: „Nu vor intra în odihna Mea!”
© 2021 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.