the courses
1 Cronici 24:1-26
1
Iată cetele fiilor lui Aaron. Fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar şi Itamar.
2
Nadab şi Abihu au murit înaintea tatălui lor, fără să aibă fii; şi Eleazar şi Itamar au împlinit slujba de preoţi.
3
David a împărţit pe fiii lui Aaron, rânduindu-i după slujba pe care aveau s-o facă; Ţadoc făcea parte din urmaşii lui Eleazar, şi Ahimelec, din urmaşii lui Itamar.
4
Printre fiii lui Eleazar s-au găsit mai multe căpetenii decât printre fiii lui Itamar, şi i-au împărţit aşa că fiii lui Eleazar aveau şaisprezece căpetenii de case părinteşti, şi fiii lui Itamar, opt căpetenii de case părinteşti.
5
I-au împărţit prin sorţi, între unii şi alţii, căci căpeteniile Sfântului Locaş şi căpeteniile lui Dumnezeu erau din fiii lui Eleazar şi din fiii lui Itamar.
6
Şemaia, fiul lui Netaneel, scriitorul, din seminţia lui Levi, i-a scris înaintea împăratului şi mai marilor, înaintea preotului Ţadoc şi Ahimelec, fiul lui Abiatar, şi înaintea căpeteniilor caselor părinteşti ale preoţilor şi leviţilor. Au tras la sorţi câte o casă părintească pentru Eleazar şi au tras şi câte una pentru Itamar.
7
Cel dintâi sorţ a ieşit pentru Iehoiarib; al doilea, pentru Iedaia;
8
al treilea, pentru Harim; al patrulea, pentru Seorim;
9
al cincilea, pentru Malchia; al şaselea, pentru Miiamin;
10
al şaptelea, pentru Hacoţ; al optulea, pentru Abia;
11
al nouălea, pentru Iosua; al zecelea, pentru Şecania;
12
al unsprezecelea, pentru Eliaşib; al doisprezecelea, pentru Iachim;
13
al treisprezecelea, pentru Hupa; al paisprezecelea, pentru Ieşebeab;
14
al cincisprezecelea, pentru Bilga; al şaisprezecelea, pentru Imer;
15
al şaptesprezecelea, pentru Hezir; al optsprezecelea, pentru Hapiţeţ;
16
al nouăsprezecelea, pentru Petahia; al douăzecilea, pentru Ezechiel;
17
al douăzeci şi unulea, pentru Iachin; al douăzeci şi doilea, pentru Gamul;
18
al douăzeci şi treilea, pentru Delaia; al douăzeci şi patrulea, pentru Maazia.
19
Acesta era şirul în care aveau să-şi facă slujba, ca să intre în Casa Domnului, după rânduiala pusă de Aaron, tatăl lor, potrivit cu poruncile pe care i le dăduse Domnul Dumnezeul lui Israel.
20
Iată căpeteniile celorlalţi leviţi. – Din fiii lui Amram: Şubael; din fiii lui Şubael: Iehdia;
21
din Rehabia, din fiii lui Rehabia: căpetenia Işia.
22
Din iţehariţi: Şelomot; din fiii lui Şelomot: Iahat.
23
Fiii lui Hebron: Ieria; Amaria, al doilea; Iahaziel, al treilea; Iecameam, al patrulea.
24
Fiul lui Uziel: Mica; din fiii lui Mica: Şamir;
25
fratele lui Mica: Işia; din fiii lui Işia: Zaharia. –
26
Fiii lui Merari: Mahli şi Muşi, şi fiii fiului său Iaazia.
all manner
Exod 31:3
L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de înţelepciune, pricepere şi ştiinţă pentru tot felul de lucrări,
willing
Exod 35:25
Toate femeile iscusite au tors cu mâinile lor şi au adus lucrul lor, şi anume: tort vopsit în albastru, în purpuriu, în cărămiziu şi in subţire.
Exod 35:26
Toate femeile cu tragere de inimă şi iscusite au tors păr de capră.
Exod 35:35
I-a umplut cu pricepere ca să facă toate lucrările de săpătură în piatră, de cioplitură meşteşugită, de lucrat la gherghef şi de ţesut materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu şi in subţire, să facă tot felul de lucrări şi născociri de planuri.
Exod 36:1-4
1
Beţaleel, Oholiab şi toţi bărbăţii iscusiţi în care pusese Domnul înţelepciune şi pricepere, ca să ştie să facă lucrările rânduite pentru slujba Sfântului Locaş, au făcut totul după cum poruncise Domnul.
2
Moise a chemat pe Beţaleel, Oholiab şi pe toţi bărbaţii iscusiţi în mintea cărora pusese Domnul pricepere, şi anume pe toţi cei cu tragere de inimă la lucrul acesta ca să-l facă.
3
Ei au luat dinaintea lui Moise toate prinoasele pe care le aduseseră copiii lui Israel ca să facă lucrările rânduite pentru slujba Sfântului Locaş. Chiar şi după ce se începuse lucrarea, tot se mai aduceau lui Moise, în fiecare dimineaţă, daruri de bunăvoie.
4
Atunci toţi bărbaţii iscusiţi, prinşi la toate lucrările Sfântului Locaş, şi-au lăsat fiecare lucrul pe care-l făceau
Romani 13:1
Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu.
Psalmi 110:3
Poporul Tău este plin de înflăcărare, când Îţi aduni oştirea; cu podoabe sfinte, ca din sânul zorilor, vine tineretul Tău la Tine, ca roua.
also the princes
1 Cronici 22:17
David a poruncit tuturor căpeteniilor lui Israel să vină în ajutor fiului său Solomon, zicând:
1 Cronici 22:18
„Domnul Dumnezeul vostru nu este oare cu voi şi nu v-a dat El odihnă din toate părţile? Căci a dat în mâinile mele pe locuitorii ţării, şi ţara este supusă înaintea Domnului şi înaintea poporului Său.
Tit 3:1
Adu-le aminte să fie supuşi stăpânirilor şi dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun,