turned
Iov 5:18-20
18
El face rana şi tot El o leagă; El răneşte, şi mâna Lui tămăduieşte.
19
De şase ori te va izbăvi din necaz şi de şapte ori nu te va atinge răul.
20
El te va scăpa de moarte în vreme de foamete şi de loviturile sabiei în vreme de război.
Deuteronom 30:3
atunci Domnul Dumnezeul tău va aduce înapoi robii tăi şi va avea milă de tine, te va strânge iarăşi din mijlocul tuturor popoarelor la care te va împrăştia Domnul Dumnezeul tău.
Psalmi 14:7
O! de ar porni din Sion izbăvirea lui Israel!… Când va întoarce Domnul înapoi pe prinşii de război ai poporului Său, Iacov se va înveseli, şi Israel se va bucura.
Psalmi 53:6
O! cine va face să pornească din Sion izbăvirea lui Israel? Când va aduce Dumnezeu înapoi pe prinşii de război ai poporului Său, Iacov se va înveseli, şi Israel se va bucura.
Psalmi 126:1
(O cântare a treptelor.) Când a adus Domnul înapoi pe prinşii de război ai Sionului, parcă visam.
Psalmi 126:4
Doamne, adu înapoi pe prinşii noştri de război, ca pe nişte râuri în partea de miazăzi!
when
Geneza 20:17
Avraam s-a rugat lui Dumnezeu, şi Dumnezeu a însănătoşit pe Abimelec, pe nevasta şi roabele lui, aşa că au putut să nască.
Exod 17:4
Moise a strigat către Domnul şi a zis: „Ce să fac cu poporul acesta? Încă puţin, şi au să mă ucidă cu pietre.”
Exod 17:5
Domnul a zis lui Moise: „Treci înaintea poporului şi ia cu tine vreo câţiva din bătrânii lui Israel; ia-ţi în mână şi toiagul cu care ai lovit râul, şi porneşte!
Numeri 12:2
Şi au zis: „Oare numai prin Moise vorbeşte Domnul? Nu vorbeşte oare şi prin noi?” Şi Domnul a auzit-o.
Numeri 12:13
Moise a strigat către Domnul, zicând: „Dumnezeule, Te rog, vindecă-o!”
Numeri 14:1-4
1
Toată adunarea a ridicat glasul şi a început să ţipe. Şi poporul a plâns în noaptea aceea.
2
Toţi copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise şi Aaron, şi toată adunarea le-a zis: „De ce n-om fi murit noi în ţara Egiptului sau de ce n-om fi murit în pustiul acesta?
3
Pentru ce ne duce Domnul în ţara aceasta, în care vom cădea ucişi de sabie, iar nevestele noastre şi copilaşii noştri vor fi de jaf? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt?”
4
Şi au zis unul altuia: „Să ne alegem o căpetenie şi să ne întoarcem în Egipt.”
Numeri 14:10-4
Numeri 14:13-20
13
Moise a zis Domnului: „Egiptenii vor auzi lucrul acesta, ei, din mijlocul cărora ai scos pe poporul acesta prin puterea Ta.
14
Şi vor spune locuitorilor ţării aceleia. Ei ştiau că Tu, Domnul, eşti în mijlocul poporului acestuia; că Te arătai în chip văzut, Tu, Domnul; că norul Tău stă peste el; că Tu mergi înaintea lui, ziua, într-un stâlp de nor, şi, noaptea, într-un stâlp de foc.
15
Dacă omori pe poporul acesta ca pe un singur om, neamurile, care au auzit vorbindu-se de Tine, vor zice:
16
„Domnul n-avea putere să ducă pe poporul acesta în ţara pe care jurase că i-o va da: de aceea l-a omorât în pustiu!”
17
Acum, să se arate puterea Domnului în mărimea ei, cum ai spus când ai zis:
18
„Domnul este încet la mânie şi bogat în bunătate, iartă fărădelegea şi răzvrătirea; dar nu ţine pe cel vinovat drept nevinovat şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii până la al treilea şi al patrulea neam.
19
Iartă, dar, fărădelegea poporului acestuia, după mărimea îndurării Tale, cum ai iertat poporului acestuia din Egipt până aici.”
20
Şi Domnul a zis: „Iert cum ai cerut.
Numeri 16:21
„Despărţiţi-vă din mijlocul acestei adunări şi-i voi topi într-o clipă.”
Numeri 16:22
Ei au căzut cu feţele la pământ şi au zis: „Dumnezeule, Dumnezeul duhurilor oricărui trup! Un singur om a păcătuit, şi să Te mânii împotriva întregii adunări?”
Numeri 16:46-48
46
şi Moise a zis lui Aaron: „Ia cădelniţa, pune foc în ea de pe altar, pune tămâie în ea, du-te repede la adunare şi fă ispăşire pentru ei; căci a izbucnit mânia Domnului şi a început urgia.”
47
Aaron a luat cădelniţa, cum zisese Moise, şi a alergat în mijlocul adunării, şi iată că începuse urgia printre popor. El a tămâiat şi a făcut ispăşire pentru norod.
48
S-a aşezat între cei morţi şi între cei vii, şi urgia a încetat.
Deuteronom 9:20
Domnul, de asemenea, era foarte mâniat şi pe Aaron, aşa încât voia să-l piardă, şi eu m-am rugat atunci şi pentru el.
Luca 16:27
Bogatul a zis: „Rogu-te, dar, părinte Avraame, să trimiţi pe Lazăr în casa tatălui meu;
Faptele Apostolilor 7:50
N-a făcut mâna Mea toate aceste lucruri?…”
Faptele Apostolilor 7:60
Apoi a îngenuncheat şi a strigat cu glas tare: „Doamne, nu le ţine în seamă păcatul acesta!” Şi, după aceste vorbe, a adormit.
the Lord
Iov 8:6
dacă eşti curat şi fără prihană, atunci negreşit, El va veghea asupra ta şi va da înapoi fericirea locuinţei tale nevinovate.
Iov 8:7
Vechea ta propăşire va fi mică faţă de cea de mai târziu.
Iov 22:24
Aruncă dar aurul în ţărână, aruncă aurul din Ofir în prundul pâraielor!
Iov 22:25
Şi atunci Cel Atotputernic va fi aurul tău, argintul tău, bogăţia ta.
Deuteronom 8:18
Ci adu-ţi aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îţi va da putere să le câştigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinţii voştri prin jurământ, cum face astăzi.
1 Samuel 2:7
Domnul sărăceşte şi El îmbogăţeşte, El smereşte şi El înalţă,
2 Cronici 25:9
Amaţia a zis omului lui Dumnezeu: „Dar ce să fac cu cei o sută de talanţi pe care i-am dat oştii lui Israel?” Omul lui Dumnezeu a răspuns: „Domnul poate să-ţi dea mult mai mult decât atât.”
Proverbe 22:4
Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăţia, slava şi viaţa. –
Amos 2:8
Al Meu este argintul şi al Meu este aurul, zice Domnul oştirilor.
gave Job twice as much as he had before
Isaia 40:2
Vorbiţi bine Ierusalimului şi strigaţi-i că robia lui s-a sfârşit, că nelegiuirea lui este ispăşită; căci a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui.”
Isaia 61:7
În locul ocării voastre veţi avea îndoită cinste; în locul ruşinii se vor înveseli de partea lor, căci vor stăpâni îndoit în ţara lor şi vor avea o bucurie veşnică.