made heaven
Psalmi 33:6
Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului, şi toată oştirea lor prin suflarea gurii Lui.
Psalmi 136:5
Pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere, căci în veac ţine îndurarea Lui!
Psalmi 136:6
Pe Cel ce a întins pământul pe ape, căci în veac ţine îndurarea Lui!
Psalmi 148:5
Să laude Numele Domnului, căci El a poruncit, şi au fost făcute,
Psalmi 148:6
le-a întărit pe veci de veci; le-a dat legi şi nu le va călca.
Geneza 1:1
La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.
Ieremia 10:11
Aşa să le vorbiţi: „Dumnezeii care n-au făcut nici cerurile, nici pământul vor pieri de pe pământ şi de sub ceruri.
Ieremia 10:12
Dar El a făcut pământul prin puterea Lui, a întemeiat lumea prin înţelepciunea Lui, a întins cerurile prin priceperea Lui.
Ieremia 32:17
„Ah! Doamne Dumnezeule, iată, Tu ai făcut cerurile şi pământul cu puterea Ta cea mare şi cu braţul Tău întins: nimic nu este de mirat din partea Ta!
Ioan 1:3
Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.
Coloseni 1:16
Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.
Apocalipsa 14:7
El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”
the sea
Psalmi 95:5
A Lui este marea, El a făcut-o, şi mâinile Lui au întocmit uscatul:
Exod 20:11
Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.
Iov 38:8-11
8
Cine a închis marea cu porţi, când s-a aruncat din pântecele mamei ei?
9
Când i-am făcut haina din nori şi scutece din întuneric;
10
când i-am pus hotar şi când i-am pus zăvoare şi porţi;
11
când am zis: „Până aici să vii, să nu treci mai departe; aici să ţi se oprească mândria valurilor tale”?
Proverbe 8:28
când a pironit norii sus şi când au ţâşnit cu putere izvoarele adâncului,
Proverbe 8:29
când a pus un hotar mării, ca apele să nu treacă peste porunca Lui, când a pus temeliile pământului,
keepeth truth
Psalmi 89:2
Căci zic: „Îndurarea are temelii veşnice! Tare ca cerurile este credincioşia Ta!”
Psalmi 89:33
dar nu-Mi voi îndepărta deloc bunătatea de la ei şi nu-Mi voi face credincioşia de minciună;
Psalmi 98:3
Şi-a adus aminte de bunătatea şi credincioşia Lui faţă de casa lui Israel: toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru.
Psalmi 100:5
Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci, şi credincioşia Lui, din neam în neam.
Deuteronom 7:9
Să ştii, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios şi Îşi ţine legământul şi îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-L iubesc şi păzesc poruncile Lui.
Daniel 9:4
M-am rugat Domnului Dumnezeului meu şi I-am făcut următoarea mărturisire: „Doamne Dumnezeule mare şi înfricoşat, Tu, care ţii legământul şi dai îndurare celor ce Te iubesc şi păzesc poruncile Tale!
Mica 7:20
Vei da cu credincioşie lui Iacov şi vei ţine cu îndurare faţă de Avraam ce ai jurat părinţilor noştri în zilele de odinioară.
Ioan 10:34
Isus le-a răspuns: „Nu este scris în Legea voastră: „Eu am zis: sunteţi dumnezei”?
Tit 1:2
în nădejdea vieţii veşnice, făgăduite mai înainte de veşnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă,
Evrei 6:18
pentru ca, prin două lucruri care nu se pot schimba şi în care este cu neputinţă ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte,