executeth
Psalmi 9:16
Domnul Se arată, face dreptate şi prinde pe cel rău în lucrul mâinilor lui. (Joc de instrumente. Oprire)
Psalmi 10:14
Dar Tu vezi; căci Tu priveşti necazul şi suferinţa, ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea Ta se lasă cel nenorocit, şi Tu vii în ajutor orfanului.
Psalmi 10:15
Zdrobeşte braţul celui rău, pedepseşte-i fărădelegile, ca să piară din ochii Tăi!
Psalmi 10:18
ca să faci dreptate orfanului şi celui asuprit şi ca să nu mai insufle groaza omul cel luat din pământ.
Psalmi 12:5
„Pentru că cei nenorociţi sunt asupriţi şi pentru că săracii gem, acum”, zice Domnul, „Mă scol şi aduc mântuire celor obijduiţi.”
Psalmi 72:4
El va face dreptate nenorociţilor poporului, va scăpa pe copiii săracului şi va zdrobi pe asupritor.
Psalmi 103:6
Domnul face dreptate şi judecată tuturor celor asupriţi.
Proverbe 22:22
Nu despuia pe sărac, pentru că este sărac, şi nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă!
Proverbe 22:23
Căci Domnul le va apăra pricina lor şi va despuia viaţa celor ce-i despoaie. –
Proverbe 23:10
Nu muta hotarul văduvei şi nu intra în ogorul orfanilor,
Proverbe 23:11
căci răzbunătorul lor este puternic: El le va apăra pricina împotriva ta.
Isaia 9:4
Căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul care-i lovea spinarea, nuiaua celui ce-l asuprea, le-ai sfărâmat, ca în ziua lui Madian.
Maleahi 3:5
Mă voi apropia de voi pentru judecată şi Mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor şi preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb, împotriva celor ce opresc plata simbriaşului, care asupresc pe văduvă şi pe orfan, nedreptăţesc pe străin, şi nu se tem de Mine, zice Domnul oştirilor.
which giveth food
Psalmi 107:9
Căci El a potolit setea sufletului însetat şi a umplut de bunătăţi sufletul flămând.
Psalmi 136:25
Pe Cel ce dă hrană oricărei făpturi, căci în veac ţine îndurarea Lui!
Psalmi 145:15
Ochii tuturor nădăjduiesc în Tine, şi Tu le dai hrana la vreme.
Psalmi 145:16
Îţi deschizi mâna şi saturi după dorinţă tot ce are viaţă.
Ieremia 31:14
Voi sătura de grăsime sufletul preoţilor, şi poporul Meu se va sătura de bunătăţile Mele, zice Domnul.”
Luca 1:53
Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăţi, şi pe cei bogaţi i-a scos afară cu mâinile goale.
Luca 9:17
Au mâncat toţi şi s-au săturat; şi au ridicat douăsprezece coşuri pline cu firimiturile rămase.
looseth
Psalmi 68:6
Dumnezeu dă o familie celor părăsiţi, El izbăveşte pe prinşii de război şi-i face fericiţi; numai cei răzvrătiţi locuiesc în locuri uscate.
Psalmi 105:17-20
17
Le-a trimis înainte pe un om; Iosif a fost vândut ca rob.
18
I-au strâns picioarele în lanţuri, l-au pus în fiare,
19
până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el şi până când l-a încercat cuvântul Domnului.
20
Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanţurile, şi stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit.
Psalmi 107:10
Cei ce şedeau în întuneric şi umbra morţii trăiau legaţi în ticăloşie şi în fiare,
Psalmi 107:14-16
14
I-a scos din întuneric şi de umbra morţii şi le-a rupt legăturile.
15
O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!
16
Căci El a sfărâmat porţi din aramă şi a rupt zăvoare din fier.
Psalmi 142:7
Scoate-mi sufletul din temniţă, ca să laud Numele Tău! Cei neprihăniţi vor veni să mă înconjoare, când îmi vei face bine.
Isaia 61:1
„Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război, izbăvirea;
Zaharia 9:11
Însă cât pentru tine, Sioane, din pricina legământului tău pecetluit cu sânge, voi scoate pe prinşii tăi de război din groapa în care nu este apă.
Zaharia 9:12
Întoarceţi-vă la cetăţuie, prinşi de război plini de nădejde! O spun şi astăzi că îţi voi întoarce îndoit!
Luca 4:18
„Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi
Faptele Apostolilor 5:19
Dar un înger al Domnului a deschis uşile temniţei, noaptea, i-a scos afară şi le-a zis:
Faptele Apostolilor 16:26
Deodată, s-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa că s-au clătinat temeliile temniţei. Îndată, s-au deschis toate uşile şi s-au dezlegat legăturile fiecăruia.