Arise
Psalmi 3:7
Scoală-Te, Doamne! Scapă-mă, Dumnezeule! Căci Tu baţi peste obraz pe toţi vrăjmaşii mei şi zdrobeşti dinţii celor răi.
Psalmi 12:5
„Pentru că cei nenorociţi sunt asupriţi şi pentru că săracii gem, acum”, zice Domnul, „Mă scol şi aduc mântuire celor obijduiţi.”
Psalmi 35:1
(Un psalm al lui David.) Apără-mă Tu, Doamne, de potrivnicii mei, luptă Tu cu cei ce se luptă cu mine!
Psalmi 35:23
Trezeşte-Te şi scoală-Te să-mi faci dreptate! Dumnezeule şi Doamne, apără-mi pricina!
Psalmi 44:26
Scoală-Te, ca să ne ajuţi! Izbăveşte-ne, pentru bunătatea Ta!
Psalmi 68:1
(Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David. O cântare.) Dumnezeu Se scoală, vrăjmaşii Lui se risipesc, şi potrivnicii Lui fug dinaintea feţei Lui.
Psalmi 68:2
Cum se risipeşte fumul, aşa-i risipeşti Tu; cum se topeşte ceara la foc, aşa pier cei răi dinaintea lui Dumnezeu.
Isaia 3:13
Domnul Se înfăţişează la judecată, stă în picioare ca să judece popoarele.
lift up
Psalmi 74:3
îndreaptă-Ţi paşii spre aceste locuri pustiite fără curmare! Vrăjmaşul a pustiit totul în Locaşul Tău cel Sfânt.
Psalmi 94:1
Doamne Dumnezeul răzbunărilor, Tu, Dumnezeul răzbunărilor, arată-Te!
Psalmi 94:2
Scoală-Te, Judecătorul pământului, şi răsplăteşte celor mândri după faptele lor!
Isaia 33:10
„Acum Mă voi scula – zice Domnul – acum Mă voi înălţa, acum Mă voi ridica.
Isaia 37:20
Acum, Doamne Dumnezeul nostru, izbăveşte-ne din mâna lui Sanherib, ca toate împărăţiile pământului să ştie că numai Tu, Doamne, eşti Dumnezeu!”
awake
Psalmi 44:23
Trezeşte-Te! Pentru ce dormi, Doamne? Trezeşte-Te! Nu ne lepăda pe vecie!
Psalmi 59:5
Doamne Dumnezeul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, scoală-Te, ca să pedepseşti toate neamurile! N-avea milă de niciunul din aceşti vânzători nelegiuiţi. – (Oprire)
Psalmi 73:20
Ca un vis la deşteptare, aşa le lepezi chipul, Doamne, la deşteptarea Ta!
Psalmi 78:65
Atunci Domnul S-a trezit, ca unul care a dormit, ca un viteaz îmbărbătat de vin,
Isaia 51:9
Trezeşte-te, trezeşte-te şi îmbracă-te cu putere, braţ al Domnului! Trezeşte-te ca în zilele de odinioară şi în veacurile din vechime! Oare n-ai doborât Tu Egiptul şi ai străpuns balaurul?
to the
Psalmi 76:8
Ai rostit hotărârea de la înălţimea cerurilor; pământul s-a îngrozit şi a tăcut,
Psalmi 76:9
când S-a ridicat Dumnezeu să facă dreptate şi să scape pe toţi nenorociţii de pe pământ. – (Oprire)
Psalmi 103:6
Domnul face dreptate şi judecată tuturor celor asupriţi.
2 Samuel 17:14
Absalom şi toţi oamenii lui Israel au zis: „Sfatul lui Huşai, architul, este mai bun decât sfatul lui Ahitofel.” Dar Domnul hotărâse să nimicească bunul sfat al lui Ahitofel, ca să aducă nenorocirea peste Absalom.