voice
Psalmi 29:3-9
3
Glasul Domnului răsună pe ape, Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul: Domnul este pe ape mari.
4
Glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreţ.
5
Glasul Domnului sfărâmă cedrii; Domnul sfărâmă cedrii Libanului;
6
îi face să sară ca nişte viţei, şi Libanul şi Sirionul sar ca nişte pui de bivoli.
7
Glasul Domnului face să ţâşnească flăcări de foc,
8
glasul Domnului face să se cutremure pustiul; Domnul face să tremure pustiul Cades.
9
Glasul Domnului face pe cerboaice să nască; El despoaie pădurile; în locaşul Lui totul strigă: „Slavă!”
Exod 19:16
A treia zi dimineaţa, au fost tunete, fulgere şi un nor gros pe munte; trâmbiţa răsuna cu putere, şi tot poporul din tabără a fost apucat de spaimă.
Iov 37:1-5
1
La auzul acestor lucruri îmi tremură inima de tot şi sare din locul ei.
2
Ascultaţi, ascultaţi trăsnetul tunetului Său, bubuitul care iese din gura Lui!
3
Îl rostogoleşte pe toată întinderea cerurilor, şi fulgerul Lui luminează până la marginile pământului.
4
Apoi se aude un bubuit, tună cu glasul Lui măreţ; şi nu mai opreşte fulgerul, de îndată ce răsună glasul Lui.
5
Dumnezeu tună cu glasul Lui în chip minunat; face lucruri mari pe care noi nu le înţelegem.
Apocalipsa 11:19
Şi Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis şi s-a văzut chivotul legământului Său în Templul Său. Şi au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ şi o grindină mare.
lightnings
Psalmi 97:4
Fulgerele Lui luminează lumea, pământul Îl vede şi se cutremură.
Habacuc 3:4
Strălucirea Lui este ca lumina soarelui, din mâna Lui pornesc raze, şi acolo este ascunsă tăria Lui.
Apocalipsa 18:1
După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui.
earth
Exod 19:18
Muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul Se coborâse pe el în mijlocul focului. Fumul acesta se înălţa ca fumul unui cuptor, şi tot muntele se cutremura cu putere.
2 Samuel 22:8
Atunci pământul s-a cutremurat şi s-a clătinat, temeliile cerului s-au mişcat şi s-au zguduit, pentru că El Se mâniase.
2 Samuel 22:14
Domnul a tunat din ceruri, Cel Preaînalt a făcut să-I răsune glasul;
Matei 27:51
Şi îndată perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat,
Matei 28:2
Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit şi a prăvălit piatra de la uşa mormântului şi a şezut pe ea.
Apocalipsa 20:11
Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele.