he was
Faptele Apostolilor 24:16
De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.
2 Samuel 18:27
Caraula a zis: „Alergătura celui dintâi pare că e a lui Ahimaaţ, fiul lui Ţadoc.” Şi împăratul a zis: „Este un om de bine şi aduce veşti bune.”
Psalmi 37:23
Domnul întăreşte paşii omului, când Îi place calea lui;
Psalmi 112:5
Ce bine-i merge omului care face milă şi împrumută pe altul şi care îşi rânduieşte faptele după dreptate!
Proverbe 12:2
Omul de bine capătă bunăvoinţa Domnului, dar Domnul osândeşte pe cel plin de răutate.
Proverbe 13:22
Omul de bine lasă moştenitori pe copiii copiilor săi, dar bogăţiile păcătosului sunt păstrate pentru cel neprihănit. –
Proverbe 14:14
Cel cu inima rătăcită se satură de căile lui, şi omul de bine se satură şi el de ce este în el. –
Matei 12:35
Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui; dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui.
Matei 19:17
El i-a răspuns: „De ce mă întrebi: „Ce bine?” Binele este Unul singur. Dar dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile.”
Luca 23:50
Era un sfetnic al soborului, numit Iosif, om bun şi evlavios,
Ioan 7:12
Noroadele vorbeau mult în şoaptă despre El. Unii ziceau: „Este un Om bun.” Alţii ziceau: „Nu, ci duce norodul în rătăcire.”
Romani 5:7
Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva; dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară.
full
Faptele Apostolilor 6:3
De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta.
Faptele Apostolilor 6:5
Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ştefan, bărbat plin de credinţă şi de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena şi pe Nicolae, un prozelit din Antiohia.
Faptele Apostolilor 6:8
Ştefan era plin de har şi de putere şi făcea minuni şi semne mari în norod.
Romani 15:15
Totuşi, ici colo, v-am scris mai cu îndrăzneală, ca să vă aduc din nou aminte de lucrurile acestea, în puterea harului pe care mi l-a dat Dumnezeu,
and much
Faptele Apostolilor 11:21
Mâna Domnului era cu ei, şi un mare număr de oameni au crezut şi s-au întors la Domnul.
Faptele Apostolilor 5:14
Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbaţi şi femei, se mărea tot mai mult;
Faptele Apostolilor 9:31
Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea şi Samaria, se întărea sufleteşte şi umbla în frica Domnului; şi, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulţea.