keepers
Geneza 16:8
El a zis: „Agar, roaba Saraiei, de unde vii şi unde te duci?” Ea a răspuns: „Fug de stăpâna mea, Sarai.”
Geneza 16:9
Îngerul Domnului i-a zis: „Întoarce-te la stăpâna ta şi supune-te sub mâna ei.”
Geneza 18:9
Atunci ei i-au zis: „Unde este nevasta ta, Sara?” „Uite-o în cort”, a răspuns el.
Proverbe 7:11
Era bună de gură şi fără astâmpăr; picioarele nu-i puteau sta acasă:
Proverbe 31:10-31
10
Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decât mărgăritarele.
11
Inima bărbatului se încrede în ea, şi nu duce lipsă de venituri.
12
Ea îi face bine, şi nu rău, în toate zilele vieţii sale.
13
Ea face rost de lână şi de in şi lucrează cu mâini harnice.
14
Ea este ca o corabie de negoţ; de departe îşi aduce pâinea.
15
Ea se scoală când este încă noapte şi dă hrană casei sale şi împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale.
16
Se gândeşte la un ogor şi-l cumpără; din rodul muncii ei sădeşte o vie. –
17
Ea îşi încinge mijlocul cu putere şi îşi oţeleşte braţele.
18
Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea.
19
Ea pune mâna pe furcă, şi degetele ei ţin fusul.
20
Ea îşi întinde mâna către cel nenorocit, îşi întinde braţul către cel lipsit.
21
Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu.
22
Ea îşi face învelitori, are haine de in subţire şi purpură.
23
Bărbatul ei este bine văzut la porţi, când şade cu bătrânii ţării.
24
Ea face cămăşi şi le vinde şi dă cingători negustorului.
25
Ea este îmbrăcată cu tărie şi slavă şi râde de ziua de mâine.
26
Ea deschide gura cu înţelepciune, şi învăţături plăcute îi sunt pe limbă.
27
Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei, şi nu mănâncă pâinea lenevirii.
28
Fiii ei se scoală şi o numesc fericită; bărbatul ei se scoală şi-i aduce laude zicând:
29
„Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate.”
30
Dezmierdările sunt înşelătoare, şi frumuseţea este deşartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată.
31
Răsplătiţi-o cu rodul muncii ei, şi faptele ei s-o laude la porţile cetăţii.
1 Timotei 5:13
Totodată se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă; şi nu numai că sunt leneşe, dar sunt şi limbute şi iscoditoare, şi vorbesc ce nu trebuie vorbit.
good
Faptele Apostolilor 9:36
În Iope, era o ucenică numită Tabita, nume care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulţime de fapte bune şi milostenii.
Faptele Apostolilor 9:39
Petru s-a sculat şi a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând şi i-au arătat hainele şi cămăşile pe care le făcea Dorca, pe când era cu ele.
1 Timotei 5:10
să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeţi, să fi spălat picioarele sfinţilor, să fi ajutat pe cei nenorociţi, să fi dat ajutor la orice faptă bună.
obedient
Geneza 3:16
Femeii i-a zis: „Voi mări foarte mult suferinţa şi însărcinarea ta; cu durere vei naşte copii, şi dorinţele tale se vor ţine după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine.”
1 Corinteni 11:3
Dar vreau să ştiţi că Hristos este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul femeii şi că Dumnezeu este Capul lui Hristos.
1 Corinteni 14:34
Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice şi Legea.
Efeseni 5:22-24
22
Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului;
23
căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului.
24
Şi după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile.
Efeseni 5:33-24
Coloseni 3:18
Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri, cum se cuvine în Domnul.
1 Timotei 2:11
Femeia să înveţe în tăcere, cu toată supunerea.
1 Timotei 2:12
Femeii nu-i dau voie să înveţe pe alţii, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere.
1 Petru 3:1-5
1
Tot astfel, nevestelor, fiţi supuse şi voi bărbaţilor voştri; pentru ca, dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie câştigaţi fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor,
2
când vă vor vedea felul vostru de trai: curat şi în temere.
3
Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor,
4
ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu.
5
Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu şi erau supuse bărbaţilor lor;
that
2 Samuel 12:14
Dar, pentru că ai făcut pe vrăjmaşii Domnului să-L hulească, săvârşind fapta aceasta, fiul care ţi s-a născut va muri.”
Psalmi 74:10
Până când, Dumnezeule, va batjocori asupritorul şi va nesocoti vrăjmaşul fără curmare Numele Tău?
Romani 2:24
Căci „din pricina voastră este hulit Numele lui Dumnezeu între Neamuri”, după cum este scris.
1 Timotei 5:14
Vreau, dar, ca văduvele tinere să se mărite şi să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, ca să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară,
1 Timotei 6:1
Toţi cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea, ca Numele lui Dumnezeu şi învăţătura să nu fie vorbite de rău.