That which
1 Ioan 2:13
Vă scriu, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă aţi biruit pe cel rău. V-am scris, copilaşilor, fiindcă aţi cunoscut pe Tatăl.
Proverbe 8:22-31
22
Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui.
23
Eu am fost aşezată din veşnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul.
24
Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape;
25
am fost născută înainte de întărirea munţilor, înainte de a fi dealurile,
26
când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea dintâi fărâmă din pulberea lumii.
27
Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de faţă; când a tras o zare pe faţa adâncului,
28
când a pironit norii sus şi când au ţâşnit cu putere izvoarele adâncului,
29
când a pus un hotar mării, ca apele să nu treacă peste porunca Lui, când a pus temeliile pământului,
30
eu eram meşterul Lui, la lucru lângă El, şi în toate zilele eram desfătarea Lui, jucând neîncetat înaintea Lui,
31
jucând pe rotocolul pământului Său şi găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor.
Isaia 41:4
Cine a făcut şi a împlinit aceste lucruri? Acela care a chemat neamurile de la început, Eu, Domnul, Cel Dintâi şi Acelaşi până în cele din urmă veacuri.”
Mica 5:2
„Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.”
Ioan 1:1
La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
Ioan 1:2-18
2
El era la început cu Dumnezeu.
3
Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.
4
În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.
5
Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o.
6
A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan.
7
El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el.
8
Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină.
9
Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume.
10
El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut.
11
A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit.
12
Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;
13
născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.
14
Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl. –
15
Ioan a mărturisit despre El, când a strigat: „El este Acela despre care ziceam eu: „Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine”. –
16
Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har;
17
căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos.
18
Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.”
Ioan 8:58
Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu.”
Apocalipsa 1:8
„Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul”, zice Domnul Dumnezeu, „Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic.”
Apocalipsa 1:11
care zicea: „Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă. Ce vezi, scrie într-o carte şi trimite-o celor şapte biserici: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodiceea.”
Apocalipsa 1:17
Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Şi-a pus mâna dreaptă peste mine şi a zis: „Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă,
Apocalipsa 1:18
Cel Viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.
Apocalipsa 2:8
Îngerului Bisericii din Smirna scrie-i: „Iată ce zice Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, Cel ce a murit şi a înviat:
which we have heard
1 Ioan 4:14
Şi noi am văzut şi mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii.
Luca 1:2
după cum ni le-au încredinţat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început şi au ajuns slujitori ai Cuvântului,
Ioan 1:14
Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl. –
Faptele Apostolilor 1:3
După patima Lui, li S-a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori, timp de patruzeci de zile, şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu.
Faptele Apostolilor 4:20
căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit.”
2 Petru 1:16-18
16
În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe nişte basme meşteşugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înşine cu ochii noştri mărirea Lui.
17
Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea.”
18
Şi noi înşine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt.
and our
Luca 24:39
Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele Mele, Eu sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am Eu.”
Ioan 20:27
Apoi a zis lui Toma: „Adu-ţi degetul încoace şi uită-te la mâinile Mele; şi adu-ţi mâna şi pune-o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios.”
the Word
1 Ioan 5:7
(Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceştia trei una sunt.)
Ioan 1:14
Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl. –
Ioan 5:26
Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine.
Apocalipsa 19:13
Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele Lui este: „Cuvântul lui Dumnezeu.”