the life
1 Ioan 5:11
Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său.
1 Ioan 5:20
Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică.
Ioan 1:4
În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.
Ioan 11:25
Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.
Ioan 11:26
Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?”
Ioan 14:6
Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.
was manifested
1 Ioan 3:5
Şi ştiţi că El S-a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat.
1 Ioan 3:8
Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.
Romani 16:25
Iar Aceluia care poate să vă întărească, după Evanghelia mea şi propovăduirea lui Isus Hristos – potrivit cu descoperirea tainei care a fost ţinută ascunsă timp de veacuri,
Romani 16:26
dar a fost arătată acum prin scrierile prorocilor şi, prin porunca Dumnezeului celui Veşnic, a fost adusă la cunoştinţa tuturor neamurilor, ca să asculte de credinţă –
1 Timotei 3:16
Şi, fără îndoială, mare este taina evlaviei… „Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre Neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălţat în slavă.”
2 Timotei 1:10
dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Isus, care a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie.
Tit 1:2
în nădejdea vieţii veşnice, făgăduite mai înainte de veşnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă,
and bear
Ioan 15:27
Şi voi, de asemenea, veţi mărturisi, pentru că aţi fost cu Mine de la început.
Ioan 21:14
Aceasta era a treia oară când Se arăta Isus ucenicilor Săi, după ce înviase din morţi.
Faptele Apostolilor 1:22
cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când S-a înălţat El de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoţească drept martor al învierii Lui.
Faptele Apostolilor 2:32
Dumnezeu a înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martori ai Lui.
Faptele Apostolilor 3:15
Aţi omorât pe Domnul vieţii, pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi; noi suntem martori ai Lui.
Faptele Apostolilor 5:32
Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfânt pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El.”
Faptele Apostolilor 10:41
nu la tot norodul, ci nouă, martorilor aleşi mai dinainte de Dumnezeu, nouă, care am mâncat şi am băut împreună cu El după ce a înviat din morţi.
1 Petru 5:1
Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca şi ei, un martor al patimilor lui Hristos şi părtaş al slavei care va fi descoperită:
shew
1 Ioan 5:20
Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică.
that eternal
Ioan 17:3
Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.
which was
Proverbe 8:22-30
22
Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui.
23
Eu am fost aşezată din veşnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul.
24
Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape;
25
am fost născută înainte de întărirea munţilor, înainte de a fi dealurile,
26
când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea dintâi fărâmă din pulberea lumii.
27
Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de faţă; când a tras o zare pe faţa adâncului,
28
când a pironit norii sus şi când au ţâşnit cu putere izvoarele adâncului,
29
când a pus un hotar mării, ca apele să nu treacă peste porunca Lui, când a pus temeliile pământului,
30
eu eram meşterul Lui, la lucru lângă El, şi în toate zilele eram desfătarea Lui, jucând neîncetat înaintea Lui,
Ioan 1:1
La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
Ioan 1:2
El era la început cu Dumnezeu.
Ioan 1:18
Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.”
Ioan 3:13
Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer.
Ioan 7:29
Eu Îl cunosc, căci vin de la El, şi El M-a trimis.”
Ioan 8:38
Eu spun ce am văzut la Tatăl Meu; şi voi faceţi ce aţi auzit de la tatăl vostru.”
Ioan 16:28
Am ieşit de la Tatăl şi am venit în lume; acum las lumea şi Mă duc la Tatăl.”
Ioan 17:5
Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la Tine însuţi cu slava pe care o aveam la Tine, înainte de a fi lumea.
Romani 8:3
Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului,
Galateni 4:4
Dar, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege,