Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Evrei 10:30-31: Căci ştim cine este Cel ce a zis: „A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti!”, şi în altă parte: „Domnul va judeca pe poporul Său.” Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui Viu!

Biblia - Plan citire concomitent

1 Cronici capitolul 2

Versiunea bibliei
Cartea
Capitolul
1
Iată fiii lui Israel: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon,
2
Dan, Iosif, Beniamin, Neftali, Gad şi Aşer.
3
Fiii lui Iuda: Er, Onan, Şela; aceştia trei i s-au născut din fata lui Şua, canaanita. Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului, care l-a omorât.
4
Tamar, nora lui Iuda, i-a născut pe Pereţ şi Zerah. Toţi fiii lui Iuda au fost cinci.
5
Fiii lui Pereţ: Heţron şi Hamul.
6
Fiii lui Zerah: Zimri, Etan, Heman, Calcol şi Dara. De toţi: cinci. –
7
Fiii lui Carmi au fost: Acar, care a tulburat pe Israel când a săvârşit o fărădelege cu privire la lucrurile care trebuiau nimicite cu desăvârşire. –
8
Fiul lui Etan: Azaria.
9
Fiii care s-au născut lui Heţron au fost Ierahmeel, Ram şi Chelubai (Caleb).
10
Ram a născut pe Aminadab. Aminadab a născut pe Nahşon, domnul fiilor lui Iuda.
11
Nahşon a născut pe Salma. Salma a născut pe Boaz.
12
Boaz a născut pe Obed. Obed a născut pe Isai.
13
Isai a născut pe Eliab, întâiul lui născut; pe Abinadab, al doilea; pe Şimea, al treilea;
14
pe Netaneel, al patrulea; pe Radai, al cincilea;
15
pe Oţem, al şaselea; pe David, al şaptelea.
16
Surorile lor erau: Ţeruia şi Abigail. Fiii Ţeruiei au fost: Abişai, Ioab şi Asael, trei.
17
Abigail a născut pe Amasa; tatăl lui Amasa a fost Ieter, ismaelitul.
18
Caleb, fiul lui Heţron, a avut copii cu nevasta sa Azuba şi cu Ieriot. Iată fiii pe care i-a avut cu Azuba: Ieşer, Şobab şi Ardon.
19
Azuba a murit; şi Caleb a luat pe Efrat, care i-a născut pe Hur.
20
Hur a născut pe Uri, şi Uri a născut pe Beţaleel. –
21
În urmă, Heţron a intrat la fiica lui Machir, tatăl lui Galaad, şi avea şaizeci de ani când a luat-o; ea i-a născut pe Segub.
22
Segub a născut pe Iair, care a avut douăzeci şi trei de cetăţi în ţara Galaadului.
23
Gheşuriţii şi sirienii le-au luat târgurile lui Iair cu Chenatul şi cetăţile care ţineau de el: şaizeci de cetăţi. Toţi aceştia erau fiii lui Machir, tatăl lui Galaad.
24
După moartea lui Heţron la Caleb-Efrata, Abia, nevasta lui Heţron, i-a născut pe Aşhur, tatăl lui Tecoa.
25
Fiii lui Ierahmeel, întâiul născut al lui Heţron, au fost: Ram, întâiul născut, Buna, Oren şi Oţem, născuţi din Ahia.
26
Ierahmeel a avut o altă nevastă, numită Atara, care a fost mama lui Onam. –
27
Fiii lui Ram, întâiul născut al lui Ierahmeel, au fost: Maaţ, Iamin şi Echer. –
28
Fiii lui Onam au fost Şamai şi Iada. Fiii lui Şamai: Nadab şi Abişur.
29
Numele nevestei lui Abişur era Abihail, şi ea i-a născut pe Ahban şi Molid.
30
Fiii lui Nadab: Seled şi Apaim. Seled a murit fără fii.
31
Fiul lui Apaim: Işei. Fiul lui Işei: Şeşan. Fiul lui Şeşan: Ahlai.
32
Fiii lui Iada, fratele lui Şamai: Ieter şi Ionatan. Ieter a murit fără fii.
33
Fiii lui Ionatan: Pelet şi Zaza. – Aceştia sunt fiii lui Ierahmeel. –
34
Şeşan n-a avut fii, dar a avut fete. Şeşan avea un rob egiptean, numit Iarha.
35
Şi Şeşan a dat pe fiica sa de nevastă robului său Iarha; ea i-a născut pe Atai.
36
Atai a născut pe Natan; Natan a născut pe Zabad;
37
Zabad a născut pe Eflal; Eflal a născut pe Obed;
38
Obed a născut pe Iehu; Iehu a născut pe Azaria;
39
Azaria a născut pe Haleţ; Haleţ a născut pe Elasa.
40
Elasa a născut pe Sismai; Sismai a născut pe Şalum;
41
Şalum a născut pe Iecamia; Iecamia a născut pe Elişama.
42
Fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel: Meşa, întâiul său născut, care a fost tatăl lui Zif, şi fiii lui Mareşa, tatăl lui Hebron.
43
Fiii lui Hebron: Core, Tapuah, Rechem şi Şema.
44
Şema a născut pe Raham, tatăl lui Iorcheam. Rechem a născut pe Şamai.
45
Fiul lui Şamai: Maon; şi Maon, tatăl lui Bet-Ţur.
46
Efa, ţiitoarea lui Caleb, a născut pe Haran, Moţa şi Gazez. Haran a născut pe Gazez.
47
Fiii lui Iahdai: Reghem, Iotam, Gheşan, Pelet, Efa şi Şaaf.
48
Maaca, ţiitoarea lui Caleb, a născut pe Şeber şi Tirhana.
49
Ea a mai născut pe Şaaf, tatăl lui Madmana, şi pe Şeva, tatăl lui Macbena şi tatăl lui Ghibeea. Fata lui Caleb era Acsa.
50
Aceştia au fost fiii lui Caleb: Şobal, fiul lui Hur, întâiul născut al Efratei şi tatăl lui Chiriat-Iearim;
51
Salma, tatăl lui Betleem; Haref, tatăl lui Bet-Gader.
52
Fiii lui Şobal, tatăl lui Chiriat-Iearim, au fost: Haroe, Haţi-Hamenuhot.
53
Familiile lui Chiriat-Iearim au fost: ietriţii, putiţii, şumatiţii şi mişraiţii; din aceste familii au ieşit ţoreatiţii şi eştaoliţii.
54
Fiii lui Salma: Betleem şi netofatiţii, Atrot-Bet-Ioab, Haţi-Hamanahti, ţoreiţii;
55
şi familiile cărturarilor care locuiau la Iaebeţ, tireatiţii, şimeatiţii şi sucatiţii. Aceştia sunt cheniţii, ieşiţi din Hamat, tatăl casei lui Recab.
© 2022 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.